• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

About Us

บริษัท สมายล์ พี จำกัดได้ดำเนินธุรกิจจากกลุ่มคณะผู้บริหารมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามารถที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจที่ขายบริการให้กับบริษัทต่างๆ ได้โดยอาศัยจากประสบการณ์ของการทำงานกับกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงของประเทศมาปรับปรุงพัฒนาเป็นองค์กรรับจ้างบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการเข้าออกของแรงงานระดับล่างนับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของการผลิต

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัท สมายล์ พี จำกัดได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก ให้กับฝ่ายจัดการ ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงจนหมดไปอันจะทำให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการดำเนินไป โดยสะดวกและคล่องตัวจนเกิดประโยชน์อันสูงสุดกับบริษัทผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดหาแรงงาน บริษัทได้วางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาวโดยจะประสานงานให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนชนบท ที่ทุรกันดาร โดยนำเด็กที่จบการศึกษาและมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ นำมาเพื่อแสวงหารายได้จากภาคอุตสาหกรรมจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งกับภูมิลำเนา และอีกส่วนให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพโดยให้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมฝ่ายบริหารของเรามองเห็นว่าบริษัทจะเป็นสื่อกลางและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความรับผิดชอบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สวัสดิการ ดูแลการดำเนินชีวิต สนับสนุนชี้นำสำหรับอนาคตในระยะยาว

จากอุดมการณ์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทเรานี้ ปัจจุบันเรามีความพร้อมที่จะเสนอตัวมาบริการภายใต้เงื่อนไข ที่บริษัทของท่านจะพอใจและมอบความไว้วางใจแก่เรา

Our Services

เนื่องด้วย บริษัท สมายล์ พี จำกัด (SMILE P) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาแรงงานมีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปแบ่งเบาภาระอันแสนยุ่งยาก ให้กับฝ่ายจัดการทางด้านบริหารงานบุคคลากรในการควบคุมกำลังการผลิตและเพิ่มผลผลิต ซึ่งบริษัท สมายล์ พี จำกัด มีรายละเอียดของการให้บริการดังนี้

การรับสมัคร/คัดเลือกพนักงาน

ดำเนินการประกาศรับสมัครหน่วยงานต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตามที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการ

การอบรมปฐมนิเทศพนักงาน

ดำเนินการจัดอบรมให้พนักงานทราบและเข้าใจถึงสภาพการทำงาน สวัสดิการต่างๆ กฎข้อบังคับ กฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน

การส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน

จัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งตัวพนักงาน รวมถึงบัตรพนักงานและการแต่งกายของของพนักงาน ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับคำสั่งมอบหมาย

การเปลี่ยนตัว การส่งคืน การส่งพนักงาน

กรณีพนักงานมีความประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือมีทัศนคติไม่ดี กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนตัวพนักงานได้ และจะจัดส่งพนักงานใหม่ทดแทนภายในไม่เกิน 7 วัน

การพิจารณาโอนพนักงาน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของพนักงานบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ใช้บริการต้องการโอนพนักงานของบริษัทฯ ไปเป็นพนักงานของผู้ใช้บริการ

การบริหารงานบุคคล

ผู้ว่าจ้างจะได้รับการบริการ ทางด้านการบริหารงานของบุคคลที่มีความชำนาญงานเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีความเบี่ยงเบนมาหลายสาเหตุจนบางครั้งอยู่ในภาวะวิกฤต

Our Clients

ตัวอย่างลูกค้าที่ทางเราให้บริการอยู่ มาจากหลายอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ

MEET OUR TEAM

While mirth large of on front. Ye he greater related adapted proceed entered an. Through it examine express promise no. Past add size game cold girl off how old

Thumb

คุณมงคล รัตนพันธ์

กรรมการผู้จัดการ
Thumb

คุณพัชรินทร์ รัตนพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

Its time to make your
money work for you

Pntroduced day her apartments. Fully as taste he mr do smile abode every. Luckily offered article led lasting country minutes nor old. Happen people things oh is oppose up parish effect. Law handsome old outweigh humoured far appetite. Connection has put impossible own apartments boisterous. At jointure ladyship an insisted so humanity he. Friendly bachelor entrance to on

As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable.

Start Now
Satisfied customers
Professional agents
Hours support
Project Finished

ติดตามข่าวสารจาก Smile P

ข่าวสารการสมัครงาน ความรู้ ข้อมูลสารที่มีประโยชน์มากมาย

Thumb

โรงงานชินเอ นวนคร2 โคราช

รับสมัครพนักงาน
สนใจสอบถาม
คุณดวง 0856786728
คุณมะแฟง 0885842610

  • 5 มีนาคม 2563
Thumb

ไทยออพติคอล บางบัวทอง

รับสมัครพนักงาน
สนใจสอบถาม
คุณเก๋ 089-8884207

  • 3 มีนาคม 2563
Thumb

โรงงานไซโก้ อินทรูเม้นท์ นิคมนวนคร

พนักงานตรวจร่างกาย เพื่อเริ่มงาน
ยังเปิดรับอยู่นะคะ สนใจติดต่อ
คุณรัตน์ 0929299158
คุณเป้ 0614285904

  • 29 กุมภาพันธ์ 2563